Maltese euro (as of January 1, 2008)

<--Previous   Index   Next-->

Wikipedia info


100 euro cents = 1 euro