Coin Types from Ras Al-Khaimah


km28 50 Dirhams (1970)
 
 
km1 1 Rial (1969)
 
 
km2 2 Rials (1969)
 

km3 5 Rials (1969)
 
 
km30 7.5 Riyals (1970) Barbary Falcon
 
 
km31 10 Riyals (1970)
 

<--Return to Main Index