Coin Types from Crete:


km1 1 Lepton (1900-1901)
 
 
km2 2 Lepta (1900-1901)
 
 
km3 5 Lepta (1900)
 

km4 10 Lepta (1900)
 
 
km5 20 Lepta (1900)
 
 
km6 50 Lepta (1901)
 

km7 1 Drachma (1901)
 
 
km8 2 Drachmai (1901)
 
 
km9 5 Drachmai (1901)
 

Coin Types from Greece:


km40 1 Lepton (1869-1870)
 
 
km41 2 Lepta (1869)
 
 
km2 5 Lepta (1828,1830)
 

km16 5 Lepta (1833-1842)
 
 
km42 5 Lepta (1869-1870)
 
 
km54 5 Lepta (1878-1882)
 

km58 5 Lepta (1894-1895)
 
 
km62 5 Lepta (1912)
 
 
km77 5 Lepta (1954,1971)
 

km12 10 Lepta (1831) Phoenix without circle
 
 
km25 10 Lepta (1844-1846)
 
 
km29 10 Lepta (1847-1857)
 

km43 10 Lepta (1869-1870)
 
 
km55 10 Lepta (1878-1882)
 
 
km59 10 Lepta (1894-1895)
 

km63 10 Lepta (1912)
 
 
km66.1 10 Lepta (1922)
 
 
km78 10 Lepta (1954-1971)
 

km102 10 Lepta (1973) Soldier and Phoenix
 
 
km103 10 Lepta (1973) Phoenix only
 
 
km113 10 Lepta (1967-1978)
 

km44 20 Lepta (1874-1883)
 
 
km57 20 Lepta (1893-1895)
 
 
km64 20 Lepta (1912)
 

km67 20 Lepta (1926)
 
 
km79 20 Lepta (1954-1971)
 
 
km104 20 Lepta (1973) Soldier in front of Phoenix
 

km105 20 Lepta (1973)
 
 
km114 20 Lepta (1976-1978)
 
 
km37 50 Lepta (1868-1883)
 

km68 50 Lepta (1926)
 
 
km80 50 Lepta (1954-1965)
 
 
km88 50 Lepta (1966,1970)
 

km97.1 50 Lepta (1971,1973) small head
 
 
km97.2 50 Lepta (1973) large head
 
 
km106 50 Lepta (1973) Phoenix and flame
 

km115 50 Lepta (1976-1986)
 
 
km38 1 Drachma (1868-1883)
 
 
km60 1 Drachma (1910-1911)
 

km69 1 Drachma (1926)
 
 
km81 1 Drachma (1954-1965)
 
 
km89 1 Drachma (1966-1970)
 

km98 1 Drachma (1971,1973)
 
 
km107 1 Drachma (1973)
 
 
km116 1 Drachma (1976-1986)
 

km150 1 Drachma (1988-1993)
 
 
km39 2 Drachmai (1868-1883)
 
 
km61 2 Drachmai (1911)
 

km70 2 Drachmai (1926)
 
 
km82 2 Drachmai (1954-1965)
 
 
km90 2 Drachmai (1966-1970)
 

km99 2 Drachmai (1971,1973)
 
 
km108 2 Drachmai (1973)
 
 
km117 2 Drachmai (1976-1980)
 

km130 2 Drachmes (1982-1986)
 
 
km151 2 Drachmes (1988-2000)
 
 
km46 5 Drachmai (1875-1876)
 

km71 5 Drachmai (1930)
 
 
km83 5 Drachmai (1954-1965)
 
 
km91 5 Drachmai (1966,1970)
 

km100 5 Drachmai (1971,1973)
 
 
km109.1 5 Drachmai (1973)
 
 
km118 5 Drachmai (1976-1980)
 

km131 5 Drachmes (1982-2000)
 
 
km72 10 Drachmai (1930)
 
 
km84 10 Drachmai (1959,1965)
 

km96 10 Drachmai (1968)
 
 
km101 10 Drachmai (1971,1973)
 
 
km110 10 Drachmai (1973)
 

km119 10 Drachmai (1976-1980)
 
 
km132 10 Drachmes (1982-2002)
 
 
km73 20 Drachmai (1930)
 

km85 20 Drachmai (1960,1965)
 
 
km111 20 Drachmai (1973)
 
 
km112 20 Drachmai (1973)
 

km120 20 Drachmai (1976-1980)
 
 
km133 20 Drachmes (1982-1988)
 
 
km154 20 Drachmes (1990-2000)
 

km86 30 Drachmai (1963) Royal Greek Dynasty
 
 
km87 30 Drachmai (1964) Constantine Wedding
 
 
km93 50 Drachmai (1967)
 

km124 50 Drachmai (1980)
 
 
km134 50 Drachmes (1982,1984)
 
 
km147 50 Drachmes (1986--) Homer
 

km164 50 Drachmes (1994) Kallergis
 
 
km168 50 Drachmes (1994) Makrygiannis
 
 
km171 50 Drachmes (1998) Rigas Feraios
 

km172 50 Drachmes (1998) Dionysios Solomos
 
 
km125 100 Drachmai (1981) Broad Jump
 
 
km159 100 Drachmes (1990--) Alexander
 

km169 100 Drachmes (1997) Track Championship Games
 
 
km170 100 Drachmes (1998) Basketball Championships
 
 
km173 100 Drachmes (1999) Modern Wrestlers
 

km174 100 Drachmes (1999) Atlas and Weightlifter
 
 
km126 250 Drachmai (1981) Javelin Thrower
 
 
km137 250 Drachmai (1982) Disc Thrower
 

km127 500 Drachmai (1981) Relay Race
 
 
km139 500 Drachmai (1982) Runners Start
 
 
km175 500 Drachmes (2000) Olympics - Arched Entry
 

km176 500 Drachmes (2000) Olympics - Runner w/ torch
 
 
km177 500 Drachmes (2000) Olympics - Diagoras
 
 
km178 500 Drachmes (2000) Olympics - Vikelas and Couberten
 

km179 500 Drachmes (2000) Olympics - Spyros Louis
 
 
km180 500 Drachmes (2000) Olympics - 1896 Medal design
 
 
km181 1 Euro cent (2002--)
 

km182 2 Euro cents (2002--)
 
 
km183 5 Euro cents (2002--)
 
 
km184 10 Euro cents (2002-2006)
 

km211 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
 
 
km185 20 Euro cents (2002-2006)
 
 
km212 20 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
 

km186 50 Euro cents (2002-2006)
 
 
km213 50 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
 
 
km187 1 Euro (2002-2006)
 

km214 1 Euro (2007--) Relief map of Europe
 
 
km188 2 Euro (2002-2006)
 
 
km209 2 Euro (2004) Athens Olympics
 

km215 2 Euro (2007--) Relief map of Europe
 
 
km216 2 Euro (2007) Treaty of Rome
 
 
km227 2 Euro (2009) Ten Years of European Monetary Union
 

km236 2 Euro (2010) Battle of Marathon
 
 
km239 2 Euro (2011) Special Olympics
 
 
km245 2 Euro (2012) 10 yrs. Euro Coinage
 

km252 2 Euro (2013) Plato Academy
 
 
km253 2 Euro (2013) Union of Crete with Greece
 
 
km269 2 Euro (2014) Ionian Islands
 

km259 2 Euro (2014) Domenikos Theotokopoulos
 
 
km272 2 Euro (2015) 30 years of the EU flag
 
 
km271 2 Euro (2015) Spyridon Louis
 

km281 2 Euro (2016) Arkadi Monastery
 
 
km280 2 Euro (2016) Dimitris Mitropoulos
 
 
km289 2 Euro (2017) Nikos Kazantzakis
 

km290 2 Euro (2017) Philippi Archeological Site
 
 

<--Return to Main Index